Verhuur Zeeland
Verhuurvoorwaarden


Rinko Sound Verhuur Zeeland:   verhuurvoorwaarden voor verhuurartikelen

1.Onder “de verhuurder” wordt in dit artikel verstaan:
Rinko Sound Verhuur Zeeland geluids- en lichtverhuur, gevestigd te Sirjansland.
Onder “de huurder” wordt in dit artikel verstaan:
een (rechts)persoon die apparatuur van verhuurder huurt voor een bepaalde periode.
De “huurder” is op gelijke wijze als in de overige artikelen genoemde “wederpartij” onderworpen aan alle toepassingen zijnde artikelen van de leveringsvoorwaarden voor levering van zaken en diensten.
Onder “apparatuur” wordt in dit artikel verstaan:
Alle zaken zijnde (electrische) apparaten op het gebied van audio-, licht- en beeldapparatuur, alsmede alle overige zaken die de verhuurder voor verhuur beschikbaar stelt, alsmede alle bijbehorende accessoires, bekabeling, verpakkingsmaterialen, etc.

2.Een huurdag omvat 24 uur en vangt, tenzij anders overeengekomen, aan, en eindigt, om 12.00 uur. Wanneer de apparatuur later dan de overeengekomen huurperiode aan verhuurder worden teruggebracht, wordt tenminste een extra volledige huurdag aan huurder in rekening gebracht.

3.Tenzij anders overeengekomen dient de te huren apparatuur door huurder bij verhuurder te worden opgehaald en teruggebracht. Het risico gaat op huurder over vanaf het moment dat hij de apparatuur bij verhuurder heeft opgehaald en gaat weer op de verhuurder over vanaf het moment dat de apparatuur bij de verhuurder is teruggebracht.

4.Annulering van apparatuur dient te geschieden tenminste 5 dagen voorafgaand aan de dag waarop de huurperiode zou aanvangen. Bij annulering binnen deze termijn kan aan de huurder 50% van de huurprijs van de apparatuur 
in rekening gebracht worden.

5.De huurder zal de apparatuur uitsluitend gebruiken voor het doel waarvoor de apparatuur is gefabriceerd.
De huurder dient verhuurder vooraf mede te delen voor welke doeleinden de apparatuur gebruikt zal worden.
De huurder zal de apparatuur behandelen als goed huisvader en zal zorg dragen voor een behoorlijke en veilige opslagplaats. Huurder zal te allen tijde aan een door verhuurder gevolmachtigde toegang geven tot gebouwen of erven waar de apparatuur zich bevindt, teneinde de toestand van de apparatuur te inspecteren.

6.Vanaf het moment dat de huurder de apparatuur in ontvangst heeft genomen, komt deze volledig voor zijn risico. De huurder zal in geval van diefstal, verlies of schade aan de apparatuur, hiervan terstond melding maken aan de verhuurder. Tevens zal de huurder in geval van diefstal of molest-schade hiervan direct aangifte doen bij de politie in de plaats waarin de diefstal heeft plaats gevonden c.q. waar de molest is aangericht, en een copie van deze aangifte aan de verhuurder verstrekken.

7.Bij vermissing, vervreemding, beschadiging, vergaan, diefstal, verduistering, danwel bezwaring van de apparatuur dient de huurder de nieuwwaarde van de apparatuur, volgens de op dat moment geldende prijslijst aan de verhuurder te vergoeden.

8.In geval van vermissing, vervreemding, beschadiging, vergaan, diefstal of verduistering, danwel bezwaring van de zaak is de huurder niettemin gehouden de huurtermijnen op grond van het contract verschuldigd, te betalen alsof de apparatuur niet is vermist, vervreemd, beschadigd, vergaan, gestolen, verduisterd, of bezwaard.

9.De huurder zal de apparatuur niet aan derden verhuren of in bruikleen geven.

10.De huurder dient zich er van te vergewissen dat de apparatuur in goede conditie aan hem wordt uitgeleverd.
De verhuurder gaat er van uit dat de huurder bekend is met de werking van de apparatuur en dat de door de huurder bestelde apparatuur beantwoord aan het doel waarvoor de apparatuur gehuurd wordt.

11.De huurder wordt geacht op de hoogte en akkoord te zijn met de door de verhuurder gehanteerde verhuurtarieven. Tenzij anders overeengekomen, dient de huurder de huurprijs contant voor of bij aanvang van de huurperiode te voldoen. De verhuurder is gerechtigd een waarborgsom van de huurder te eisen en behoudt zich het recht voor om vervallen huurtermijnen te compenseren met de waarborgsom, evenals de kosten van reparatie en/of reiniging van de gehuurde apparatuur.

12.De verhuurder is, behoudens opzet en grove schuld, nimmer aansprakelijk voor directe- of indirecte schade als gevolg van het niet naar verwachting functioneren van de apparatuur of als gevolg van schade aan zaken en/of personen bij het werken met de apparatuur.